sponsor

Normativa del club

1. Normes de Funcionament del Club

L’ horari d’obertura i tancament de l’entitat s’exposa a recepció.
Per accedir a la instal·lació és imprescindible dur la targeta d’accés d’abonat/a i passar-la pels torns d’accés.
La pèrdua de la targeta implicarà el pagament de 3€.
La targeta d’abonat/ada és personal i intransferible. Deixar-la a una persona suposarà la baixa del titular.
Els danys i/o els desperfectes que s’ocasionin a la instal·lació i/o material per haver-ne fet un mal ús comportaran que la persona responsable hagi de fer-ne la reposició. I això pot suposar la pèrdua del dret de ser soci o cursetista.
Està totalment prohibit fumar en tota instal·lació.
La Direcció de la instal·lació no es responsabilitza dels objectes perduts o oblidats. Els objectes perduts que hagin pogut ser recollits es guardaran a recepció durant un mes. Per aquest motiu recomanem que utilitzeu els armariets gratuïts ( dipòsit d’ 1€ retornable).

La Direcció de la instal·lació podrà suspendre provisionalment o permanentment el dret d’entrada en els casos de:
Incompliment d’aquest reglament.
No respectar el caràcter intransferible de la targeta d’abonat/a o cursetista.
No s’admeten animals domèstics a cap dels recintes de la instal·lació ( excepte gossos pigalls) Els/les usuaris/àries hauran de tenir un comportament cívic i respectuós amb el personal i amb la resta d’usuaris/àries.
El Club no es farà responsable dels danys que es puguin fer els usuaris provocats pel mal ús de la instal·lació.
Es reserva el dret d’admissió.
Protecció de Dades de Caràcter personal: El Club es compromet a fer ús de les dades de caràcter personal facilitades pel soci, única i exclusivament amb la finalitat de prestar el servei. Així mateix se li informa de la possibilitat de exercitat els drets d’accés, rectificació.
Com a soci accepto que les meves dades siguin enregistrades en els impresos i/o base de dades utilitzades pel Reus Deportiu.


2. Normes Administratives

El primer pagament conjuntament amb la matrícula es farà en efectiu a recepció.
A partir del segon pagament , es cobrarà mitjançat domiciliació bancària, segons les dades que ens haureu facilitat.
Cal notificar les baixes personalment per mitjà dels impresos que es poden trobar a recepció. La baixa cal notificar-la 10 dies abans que venci l’ últim pagament. Aleshores es desactivarà la tarja d’usuari/a o cursetista.
S’avisarà als socis i usuaris que tinguin rebuts retornats perquè abonin la quota. En cas que el deute es mantingui, aquests seran donats de baixa.


3. Normes d’utilització dels Serveis i dels Espais Esportius

3.1 PISCINA

Els menors de 14 anys han d’anar amb una persona adulta.
Cal complir les normes i consells del personal tècnic i dels/de les socorristes.
És obligatori l’ús de vestit de bany, casquet de bany i sabatilles de bany.
És obligatori dutxar-se abans d’entrar a l’aigua.
No es pot fer servir cap tipus de sabó o gel a les dutxes del recinte de la piscina.
No s’hi permet entrar menjar.
No s’hi permet entrar begudes amb envàs de vidre.
Els/les usuaris/àries de la piscina hauran de respectar els espais que segons la programació es delimitin per a cursets i altres activitats.
És obligatori deixar el material un cop s’hagi utilitzat, al seu lloc.
És obligatori respectar en qualsevol moment les indicacions dels socorristes.
És obligatori nedar sempre pel costat dret del carrer.
En cas de no saber nedat cal avisar el/la socorrista.
En cas de trobar-se malament, cal avisar immediatament qualsevol treballador/a de la instal·lació.
Està prohibit accedir amb  roba de carrer, i calçat de carrer a la zona de dutxes i piscina.
Està prohibit córrer, empènyer i/o realitzar qualsevol activitat que comporti perill o que pugui molestar a la resta de banyistes.
Està prohibit assentar-se a les sureres.
Està prohibit accedir a la piscina si es pateix alguna malaltia infecciosa o contagiosa.


3.2.   JACUZZIS 

No s’hi permet l’accés a menors de 18 anys.
És obligatori dutxar-se abans d’utilitzar-los.
És obligatori l’ús del casquet de bany.
No s’hi poden utilitzar cremes, gels, olis, aromes, etc.
No s’hi pot entrar ni menjar ni beguda.
No és recomanable estar-s’hi més de 10 minuts.
Respecteu l’espai i el relaxament dels altres usuaris/àries.
No es pot jugar, córrer, fer soroll, etc., en aquesta zona.

           
3.3.   SAUNES I BANYS VAPOR

No es permet l’ús a menors de 18 anys.
És obligatori dutxar-se i eixugar-se abans de fer-ne ús.
Cal portar vestit de bany, sabatilles de bany i asseure’s sobre la tovallola.
No s’hi poden utilitzar cremes, gels, olis, aromes, etc.
No s’hi pot afaitar-se.
No és recomanable estar-s’hi més de 10 minuts.
Respecteu l’espai i relaxament de l’altra gent.
No podran prendre sauna i bany de vapor aquelles persones que pateixin problemes d’hipotensió, cardiopaties greus i varius.
Cal sortir-ne immediatament si es nota sensació d’ofec.

 

4.1.   CURSETS

Acreditar el curs i horari que s’està realitzant dins la instal·lació.
L’entrada als vestuaris es realitzarà 15 minuts abans de l’activitat, la sortida es realitzarà 0 minuts després de l’activitat.
És permet l’entrada a un acompanyant dins els vestidors en menors de 10 anys.

 

5.1.   VESTIDORS

No tireu papers, ampolles, tiretes, etc, fora de les papereres.
La Direcció no es fa responsable dels possibles robatoris que es produeixin dins els vestidors, per aquest motiu recomanem que utilitzeu els armariets gratuïts (dipòsit d’1 € retornable). Cal deixar els armariets lliures una vegada acabada l’activitat. Al final de la jornada s’obriran els armariets i el material que s’hi trobi es dipositarà a objectes perduts.
Per motius d’higiene, utilitzeu les sabatilles de bany a l’hora de dutxar-vos.
No s’ha de malbaratar l’aigua, és un bé comú.
És prohibeix beure, menjar o fumar dins els vestidors.

 

6.1.   RECONEIXEMENT MÈDIC

El primer reconeixement mèdic és obligatori, cal que reserveu hora a la recepció per passar-ho.
Cal passar-ho abans d’acabar el primer mes des de la data d’inscripció.
No passar el reconeixement mèdic comporta que el personal tècnic desconegui l’estat físic de l’abonat/ada i impedeix la possibilitat d’evitar accidents o lesions i poder fer una correcta planificació de l’activitat física.
Entre la data d’alta a la instal·lació i el moment de la revisió, s’han de fer exercicis de baixa intensitat.

 
 
7.1.   SALES D’ACTIVITATS DIRIGIDES

No s’hi permet l’accés a menors de 16 anys.
No es permet l’ús lliure de les sales.
És obligatori accedir-hi amb calçat esportiu d’ús exclusiu per a la pràctica esportiva.
No s’hi poden entrar bosses d’esport, ni cap altre objecte.
És recomanable ser puntual. L’escalfament és imprescindible per evitar lesions.
No es permet entrar a la sala un cop iniciada la sessió.
Cal l’ús d’una tovallola per eixugar-se la suor.
Cal tenir cura del material.
Les activitats dirigides amb material tenen capacitat determinada. Un cop assolida, la resta d’usuaris no podran accedir a la sala.

 

8.1. SALA D’ ESPÍNING

No està permesa l’entrada a la sala als menors de 16 anys.
Les bicicletes s’adjudicaran per rigorós ordre d’arribada.
És obligatori l’ús d’una tovallola per eixugar-se la suor.
És molt recomanable dur una ampolla d’aigua per hidratar-se.
No es pot utilitzar el material ni l’espai fora de les hores de classe.
En acabar la sessió s’ha d’eixugar la bicicleta.

 

9.1. SALA DE FITNESS

No està permesa l’entrada a la sala als menors de 16 anys.
Cal que respecteu a cada moment les instruccions del personal tècnic encarregat de la sala.
No s’hi poden entrar bosses d’esport , ni aliments, ni ampolles de vidres, ni cap altre material si el personal de la instal·lació ho estima convenient.
S’ha d’evitar que les plaques dels aparells impactin entre si i llançar els pesos a terra de forma descontrolada.
Durant la pausa de recuperació entre sèries és obligatori cedir l’aparell si hi ha gent esperant.
Pel que fa a les estacions cardiovasculars, si hi ha persones esperant, el temps màxim d’utilització serà de 15 minuts.
És obligatori col·locar una tovallola entre el cos i l’aparell.
S’ha d’eixugar la suor que hagi pogut quedar als aparells, sobretot als cardiovasculars.
S’ha de recollir el material i descarregar les barres de pesos, just després d’utilitzar-lo. No es pot moure el material d’una zona a l’altra de la sala.
No s’hi pot exercir d’entrenador personal.

 

10.1.  SOLARIUM

Sessions de 8 minuts, preu per sessió 3€.
Seguiu les recomanacions exposades.